+Äerzbistum 
Lueden...
Dir sidd heiHomepage >Prier et célébrer . Beten und feiern >Spiritualité . Spiritualität >Bible . Bibel >D’Evangelium op Lëtzebuergesch >Joer A >
Kuckt och ...
Joer A

Liturgesche Kalenner fir 2013/2014

1. Adventssonndeg Mt. 24,37-44 plus 2. Adventssonndeg Mt. 3,1-12 plus 3. Adventssonndeg Mt 11,2-11 plus
4. Adventssonndeg Mt 1,18-24 plus Helleger Owend (Joer A - B - C) Mt 1,18-25 (Kuerzfaassung) plus Chrëschtnuecht (Joer A - B - C) Lk 2,1-14 plus
Chrëschtdag mueres (Joer A-B-C) Lk 2, 15-20 plus Chrëschtdag am Dag (Joer A - B - C) Joh 1, 1-5.9-14 (Kuerzfaasung) plus 1. Sonndeg no Chrëschtdag A (Fest vun der Helleger Famill) Mt 2,13-15.19-23 plus
Oktavdag vu Chrëschtdag (Joer A-B-C)
(Fest vun der Muttergottes Maria)
Lk 2, 16-21 plus
Epiphanie (Joer A - B - C) Mt 2, 1-12 plus Sonndeg no Epiphanie
“Taufe des Herrn”
Mt3,13-17 plus
2. Sonndeg A Joh 1,29-34 plus 3. Sonndeg A Mt 4,12-23 oder Mt 4,12-17 (Kuerzfaassung) plus 4. Sonndeg A Mt 5,1-12a plus
Evangelium vu Liichtmëssdag [2. Februar] (Joer A - B - C) Lk 2,22-40 plus 5. Sonndeg A Mt 5,13-16 plus 6. Sonndeg A Mt 5,17-37 oder 5,20-22a.27-28.33-34a.37 plus
7. Sonndeg A Mt 5,38-48 plus 8. Sonndeg A Mt 6,24-34 plus 9. Sonndeg A Mt 7,21-27 plus
Äschermëttwoch A - B - C Mt 6, 1-6.16-18 plus 1. Faaschtesonndeg A Mt 4,1-11 plus 2. Faaschtesonndeg A Mt 17,1-9 plus
3. Faaschtesonndeg A Joh 4,5-42 (oder 4,4-15. 19b-26. 39a 40-42) plus 4. Faaschtesonndeg Joh 9,1-41 (oder 4,5-15. 19b-26. 39a 40-42) plus 5. Faaschtesonndeg A Joh 11,1-45 plus
Pällemwei A Mt 21,1-11 plus Pällemsonndeg A Mt 26,14 - 27,66 plus Gréngendonneschdeg (Joer A-B-C ) Joh 13, 1-15 plus
Karfreideg (Joer A-B-C) Joh 18, 1-19, 42 plus Ouschternuecht A Mt 28,1-10 plus 2. Sonndeg vun der Ouschterzäit (Joer A - B - C) Joh 20, 19-31 plus
3. Sonndeg vun der Ouschterzäit (Joer A-B-C) Joh 21, 1-14 plus 4. Sonndeg vun der Ouschterzäit A Joh 10,1-10 plus 5. Sonndeg vun der Ouschterzäit A Joh 14,1-12 plus
6. Sonndeg an der Ouschterzäit A Joh 14,15-21 plus Christi Himmelfahrt A Mt 28,16-20 plus 7. Sonndeg an der Ouschterzäit Joh 17,1-11a plus
Péngschten (um Dag) A - B - C Joh 20, 19-23 plus Dräifaltegkeetssonndeg A Joh 3,16-18 plus Erläichendag A Joh 6,51-58 plus
Evangelium vum Héichfest vun den Apostele Péitrus a Paulus [29. Juni] (Joer A - B - C) Mt 16,13-19 plus 14. Sonndeg A Mt 11,25-30 plus 15. Sonndeg A Mt 13,1-23 plus
16. Sonndeg A Mt 13,24-43 plus 17. Sonndeg A Mt 13,44-52 plus 18. Sonndeg A Mt 14,13-21 plus
19. Sonndeg A Mt 14,22-33 plus Léiffrawëschdag A - B - C (um Dag) Lk 1, 39-56 plus 20. Sonndeg A Mt 15,21-28 plus
21. Sonndeg A Mt 16,13-20 plus 22. Sonndeg A Mt 16,21-27 plus 23. Sonndeg A Mt 18,15-20 plus
24. Sonndeg A Mt 18,21-35 plus Evangelium vum Fest vun der Erhéijung vum Kräiz [14. September] (Joer A - B - C) Joh 3,13-17 plus 25. Sonndeg A Mt 20,1-16a plus
26. Sonndeg A Mt 21,28-32 plus 27. Sonndeg A Mt 21,33-44 plus 28. Sonndeg A Mt 22,1-14 plus
29. Sonndeg A Mt 22,15-21 plus 30. Sonndeg A Mt 22,34-40 plus Allerhellgen (1. November) A - B - C Mt 5, 1-12a plus
31. Sonndeg A Mt 23,1-12 plus Evangelium vum Fest vum Weidag vun der Lateranbasilika (9. November) Joh 2,13-22 plus 32 Sonndeg A Mt 25,1-13 plus
Evangelium vum 33. Sonndeg A Mt 25,14-30 plus Leschte Sonndeg am Joreskrees A (Fest vu Christus dem Kinnek) Mt 25,31-46 plus
1. Adventssonndeg Mt. 24,37-44 plus 2. Adventssonndeg Mt. 3,1-12 plus
3. Adventssonndeg Mt 11,2-11 plus 4. Adventssonndeg Mt 1,18-24 plus
Helleger Owend (Joer A - B - C) Mt 1,18-25 (Kuerzfaassung) plus Chrëschtnuecht (Joer A - B - C) Lk 2,1-14 plus
Chrëschtdag mueres (Joer A-B-C) Lk 2, 15-20 plus Chrëschtdag am Dag (Joer A - B - C) Joh 1, 1-5.9-14 (Kuerzfaasung) plus
1. Sonndeg no Chrëschtdag A (Fest vun der Helleger Famill) Mt 2,13-15.19-23 plus Oktavdag vu Chrëschtdag (Joer A-B-C)
(Fest vun der Muttergottes Maria)
Lk 2, 16-21 plus
Epiphanie (Joer A - B - C) Mt 2, 1-12 plus Sonndeg no Epiphanie
“Taufe des Herrn”
Mt3,13-17 plus
2. Sonndeg A Joh 1,29-34 plus 3. Sonndeg A Mt 4,12-23 oder Mt 4,12-17 (Kuerzfaassung) plus
4. Sonndeg A Mt 5,1-12a plus Evangelium vu Liichtmëssdag [2. Februar] (Joer A - B - C) Lk 2,22-40 plus
5. Sonndeg A Mt 5,13-16 plus 6. Sonndeg A Mt 5,17-37 oder 5,20-22a.27-28.33-34a.37 plus
7. Sonndeg A Mt 5,38-48 plus 8. Sonndeg A Mt 6,24-34 plus
9. Sonndeg A Mt 7,21-27 plus Äschermëttwoch A - B - C Mt 6, 1-6.16-18 plus
1. Faaschtesonndeg A Mt 4,1-11 plus 2. Faaschtesonndeg A Mt 17,1-9 plus
3. Faaschtesonndeg A Joh 4,5-42 (oder 4,4-15. 19b-26. 39a 40-42) plus 4. Faaschtesonndeg Joh 9,1-41 (oder 4,5-15. 19b-26. 39a 40-42) plus
5. Faaschtesonndeg A Joh 11,1-45 plus Pällemwei A Mt 21,1-11 plus
Pällemsonndeg A Mt 26,14 - 27,66 plus Gréngendonneschdeg (Joer A-B-C ) Joh 13, 1-15 plus
Karfreideg (Joer A-B-C) Joh 18, 1-19, 42 plus Ouschternuecht A Mt 28,1-10 plus
2. Sonndeg vun der Ouschterzäit (Joer A - B - C) Joh 20, 19-31 plus 3. Sonndeg vun der Ouschterzäit (Joer A-B-C) Joh 21, 1-14 plus
4. Sonndeg vun der Ouschterzäit A Joh 10,1-10 plus 5. Sonndeg vun der Ouschterzäit A Joh 14,1-12 plus
6. Sonndeg an der Ouschterzäit A Joh 14,15-21 plus Christi Himmelfahrt A Mt 28,16-20 plus
7. Sonndeg an der Ouschterzäit Joh 17,1-11a plus Péngschten (um Dag) A - B - C Joh 20, 19-23 plus
Dräifaltegkeetssonndeg A Joh 3,16-18 plus Erläichendag A Joh 6,51-58 plus
Evangelium vum Héichfest vun den Apostele Péitrus a Paulus [29. Juni] (Joer A - B - C) Mt 16,13-19 plus 14. Sonndeg A Mt 11,25-30 plus
15. Sonndeg A Mt 13,1-23 plus 16. Sonndeg A Mt 13,24-43 plus
17. Sonndeg A Mt 13,44-52 plus 18. Sonndeg A Mt 14,13-21 plus
19. Sonndeg A Mt 14,22-33 plus Léiffrawëschdag A - B - C (um Dag) Lk 1, 39-56 plus
20. Sonndeg A Mt 15,21-28 plus 21. Sonndeg A Mt 16,13-20 plus
22. Sonndeg A Mt 16,21-27 plus 23. Sonndeg A Mt 18,15-20 plus
24. Sonndeg A Mt 18,21-35 plus Evangelium vum Fest vun der Erhéijung vum Kräiz [14. September] (Joer A - B - C) Joh 3,13-17 plus
25. Sonndeg A Mt 20,1-16a plus 26. Sonndeg A Mt 21,28-32 plus
27. Sonndeg A Mt 21,33-44 plus 28. Sonndeg A Mt 22,1-14 plus
29. Sonndeg A Mt 22,15-21 plus 30. Sonndeg A Mt 22,34-40 plus
Allerhellgen (1. November) A - B - C Mt 5, 1-12a plus 31. Sonndeg A Mt 23,1-12 plus
Evangelium vum Fest vum Weidag vun der Lateranbasilika (9. November) Joh 2,13-22 plus 32 Sonndeg A Mt 25,1-13 plus
Evangelium vum 33. Sonndeg A Mt 25,14-30 plus Leschte Sonndeg am Joreskrees A (Fest vu Christus dem Kinnek) Mt 25,31-46 plus
1. Adventssonndeg Mt. 24,37-44 plus
2. Adventssonndeg Mt. 3,1-12 plus
3. Adventssonndeg Mt 11,2-11 plus
4. Adventssonndeg Mt 1,18-24 plus
Helleger Owend (Joer A - B - C) Mt 1,18-25 (Kuerzfaassung) plus
Chrëschtnuecht (Joer A - B - C) Lk 2,1-14 plus
Chrëschtdag mueres (Joer A-B-C) Lk 2, 15-20 plus
Chrëschtdag am Dag (Joer A - B - C) Joh 1, 1-5.9-14 (Kuerzfaasung) plus
1. Sonndeg no Chrëschtdag A (Fest vun der Helleger Famill) Mt 2,13-15.19-23 plus
Oktavdag vu Chrëschtdag (Joer A-B-C)
(Fest vun der Muttergottes Maria)
Lk 2, 16-21 plus
Epiphanie (Joer A - B - C) Mt 2, 1-12 plus
Sonndeg no Epiphanie
“Taufe des Herrn”
Mt3,13-17 plus
2. Sonndeg A Joh 1,29-34 plus
3. Sonndeg A Mt 4,12-23 oder Mt 4,12-17 (Kuerzfaassung) plus
4. Sonndeg A Mt 5,1-12a plus
Evangelium vu Liichtmëssdag [2. Februar] (Joer A - B - C) Lk 2,22-40 plus
5. Sonndeg A Mt 5,13-16 plus
6. Sonndeg A Mt 5,17-37 oder 5,20-22a.27-28.33-34a.37 plus
7. Sonndeg A Mt 5,38-48 plus
8. Sonndeg A Mt 6,24-34 plus
9. Sonndeg A Mt 7,21-27 plus
Äschermëttwoch A - B - C Mt 6, 1-6.16-18 plus
1. Faaschtesonndeg A Mt 4,1-11 plus
2. Faaschtesonndeg A Mt 17,1-9 plus
3. Faaschtesonndeg A Joh 4,5-42 (oder 4,4-15. 19b-26. 39a 40-42) plus
4. Faaschtesonndeg Joh 9,1-41 (oder 4,5-15. 19b-26. 39a 40-42) plus
5. Faaschtesonndeg A Joh 11,1-45 plus
Pällemwei A Mt 21,1-11 plus
Pällemsonndeg A Mt 26,14 - 27,66 plus
Gréngendonneschdeg (Joer A-B-C ) Joh 13, 1-15 plus
Karfreideg (Joer A-B-C) Joh 18, 1-19, 42 plus
Ouschternuecht A Mt 28,1-10 plus
2. Sonndeg vun der Ouschterzäit (Joer A - B - C) Joh 20, 19-31 plus
3. Sonndeg vun der Ouschterzäit (Joer A-B-C) Joh 21, 1-14 plus
4. Sonndeg vun der Ouschterzäit A Joh 10,1-10 plus
5. Sonndeg vun der Ouschterzäit A Joh 14,1-12 plus
6. Sonndeg an der Ouschterzäit A Joh 14,15-21 plus
Christi Himmelfahrt A Mt 28,16-20 plus
7. Sonndeg an der Ouschterzäit Joh 17,1-11a plus
Péngschten (um Dag) A - B - C Joh 20, 19-23 plus
Dräifaltegkeetssonndeg A Joh 3,16-18 plus
Erläichendag A Joh 6,51-58 plus
Evangelium vum Héichfest vun den Apostele Péitrus a Paulus [29. Juni] (Joer A - B - C) Mt 16,13-19 plus
14. Sonndeg A Mt 11,25-30 plus
15. Sonndeg A Mt 13,1-23 plus
16. Sonndeg A Mt 13,24-43 plus
17. Sonndeg A Mt 13,44-52 plus
18. Sonndeg A Mt 14,13-21 plus
19. Sonndeg A Mt 14,22-33 plus
Léiffrawëschdag A - B - C (um Dag) Lk 1, 39-56 plus
20. Sonndeg A Mt 15,21-28 plus
21. Sonndeg A Mt 16,13-20 plus
22. Sonndeg A Mt 16,21-27 plus
23. Sonndeg A Mt 18,15-20 plus
24. Sonndeg A Mt 18,21-35 plus
Evangelium vum Fest vun der Erhéijung vum Kräiz [14. September] (Joer A - B - C) Joh 3,13-17 plus
25. Sonndeg A Mt 20,1-16a plus
26. Sonndeg A Mt 21,28-32 plus
27. Sonndeg A Mt 21,33-44 plus
28. Sonndeg A Mt 22,1-14 plus
29. Sonndeg A Mt 22,15-21 plus
30. Sonndeg A Mt 22,34-40 plus
Allerhellgen (1. November) A - B - C Mt 5, 1-12a plus
31. Sonndeg A Mt 23,1-12 plus
Evangelium vum Fest vum Weidag vun der Lateranbasilika (9. November) Joh 2,13-22 plus
32 Sonndeg A Mt 25,1-13 plus
Evangelium vum 33. Sonndeg A Mt 25,14-30 plus
Leschte Sonndeg am Joreskrees A (Fest vu Christus dem Kinnek) Mt 25,31-46 plus
 
 
© verschidde Rechter reservéiert