lb fr pt en
Priedegten  
26. Abrëll 2018

Maria, déi Fra, duerch déi Gott äis besicht huet – Dein Reich komme / Mk 4,26-34

Donneschdeg, 26. Abrëll 2018 – Pontifikalandacht

Hinführung zur Predigt

Das Reich Gottes gibt es wirklich. Es kommt auch zu uns. Es ist wie mit der wertvollen Perle im Acker. Es lohnt sich, alles dafür zu tun, um an diese Perle zu kommen. Das Reich Gottes ist die Gewissheit, dass Gott durch Christus in dieser Welt anwesend ist. Jesus Christus wird nicht müde, durch seine Gleichnisse, uns verstehen zu lernen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Kurz gesagt: Gott will Bewegung in unser Leben bringen. Er will uns begegnen. Es ist wie mit dem Senfkorn. Darin steckt Energie und Kraft. Das kleine Korn kann nicht anders, als zu wachsen und zu gedeihen, um sich wunderbar zu entfalten. Gott kann nicht anders, als sich in dieser Welt zu entfalten, und dort für Bewegung zu sorgen, wo Stillstand herrscht. Maria mit dem Jesuskind ist der Beweis für Gottes Gegenwart in dieser Welt.


Léiwen Här Äerzbëschof,
Léif geeschtlech Matbridder,
Léif Pilgerinnen a Pilger hei an der Kathedral,
Léif Leit, déi dir dobausse mat eis verbonne sidd.

Dem Herrgott säi Räich gëtt et wierklech. An et wäert och zu eis kommen. Et ass näischt Extravagantes, wat oft gemengt gëtt, mee villméi wéi ee Schatz am Feld oder wéi eng Pärel am Acker, wou et derwäert ass, alles ze verkafe wat een huet, fir dëst Feld mat der verstoppter Pärel ze kafen. (Mt 13,44-46)

Mam Herrgott sengem Räich huet et sech awer och wéi mat guddem Som, dee vu sech aus wiisst. Dem Herrgott säi Räich ass Hoffnung an et ass am Gaang mat kommen, och wann et nach net ganz do ass. Et huet ugefaange mat kommen, mat der Gebuert vu Christus; Christus eise Begleeder: „Ich werde bei euch sein alle Tage.“ Dem Herrgott säi Räich ass d’Gewëssheet, dass Gott eise Papp, Abba, duerch Christus an dëser Welt präsent ass. Gott ass ënnert eis. Awer hei geet et dorëms, Gott nach méi Raum an dëser Welt ze ginn.

An duerfir brauch dem Herrgott säi Räich och eis Kollaboratioun. Kucke mir op d’Evangelium (Mk 4,26-34). Do gëtt et de gudde Som, wou de Bauer drop vertraut, dass et am Buedem ufänkt ze keimen an ze wuessen. Hie vertraut op de gudde Som. Hie vertraut der Capacitéit, déi an dësem klenge Kär ze fannen ass. Dëse Somkär steet fir dem Herrgott säi Wuert. An esou wéi de Somkär am Buedem keimt a wiisst an duerno seng Fruucht bréngt, esou ass et och mam Herrgott sengem Wuert, dat an eist Häerz erageluecht gëtt. Viraussetzung awer ass, dass de Mënsch Gott wouerhëlt, a lauschtert. Gott huet eis alleguerte säi Wuert uvertraut, a mir dierfen drop vertrauen, dass a sengem Wuert eng gewësse Kraaft ze fannen ass, déi à même ass Fruucht ervirzebréngen, wéi beim Somkär. A mir vertrauen drop, dass dëst Wuert, wa mir et an eis ophuelen, sécher seng Friichte wäert bréngen. Säi Wuert wäert munches ervirbréngen a munches kënnt an Beweegung, woumadde mir sécher net rechnen. Gott setzt sech an, fir dass säi Räich ka wuessen. An dobäi ass de Mënsch säi Kollaborateur. De Mënsch wäert dobäi positiv iwwerrascht sinn, wann d’Fruucht bis do ass.

Dem Herrgott säi Wuert bréngt Beweegung an d’Liewen. Et wiisst, et schenkt Liewen. An duerfir ass et esou wichteg, dass mir Chrëschten an eiser Bibel liesen, besonnesch an deene 4 Evangelien, dass mir eis u Christus sengem Wuert stäerken, all Dag. All Dag ee klenge Passage an den Evangelien ze liesen, an der Bibel. Doranner ass Force / Kraaft ze fannen, fir dass dem Herrgott säi Räich an all eenzelem Mënsch ka wuessen. Do fanne mir Somkäre fir eist Liewen.

De klenge Somkär! Et ass schonn eppes Wonnerbares, ee klenge Maiskär, ee klenge Weesskär. Am Summer gesi mir Felder voll, mat Mais a mat Weess. Wat esou kleng Kären alles kënne bewierken. Si ginn einfach an de Buedem geluecht a mir vertrauen drop, dass se wuessen. Doranner erkenne mir, dass de Mënsch net alles a sengen Hänn huet. Eist Liewen, eis Welt, brauch och Vertrauen. Mir kënnen net alles beaflossen. Et brauch och scho Vertrauen, dass zum Beispill d’Somkäre gutt sinn. An et brauch och eist Vertrauen, dass Gottes Léift munch Guddes an eis an an dëser Welt keimen a wuesse léisst. Dat mécht eis op, fir dem Herrgott säi Vertrauen un eis. Et gëtt eis Hoffnung, an all eiser Däischtert an an all eisem Leiden, déi mir an eisem Liewen an an dëser Welt begéinen. De Somkär vum Gudden a vum Fridden ass do. Dëse Somkär keimt a wiisst och, well Gott do ass.

Jesus selwer, wann ee richteg zielt, schwätzt an deene 4 Evangelien 73 mol vum Herrgott sengem Räich. Abba, däi Räich soll kommen. Also een Häerzensuleies vum Jesus. A ville Biller a Gläichnisser huet Jesus driwwer geschwat: Biller aus der Natur, wéi zum Beispill de Somkär, de Schatz am Acker, de Wënzer a säi Wéngert, de barmhäerzege Papp, Jongfrae mat den Uelegluuchten asw. Mat Einfachheet, oppenem Häerzen, emol ganz seriö, emol mat Laachen, schwätzt Jesus iwwert dem Herrgott säi Räich, esou wéi hien et am Häerz empfënnt, a wëllt domadder de Mënschen d’An opmaache fir d’Wierklechkeet vu perséinlechen, gesellschaftlechen a reliéise Verhältnisser. All dës Gleichnisser si wéi eng Fënster, fir kënnen ze verstoen, wat mam Herrgott sengem Räich gemengt ass.

Maria, d’Mamm vum Himmelräich. Esou kënne mir zu Maria ruffen. Wa mir hei an der Kathedral bei d’Gnodebild kommen, da komme mir heihinner, well hei eng Plaz ass fir ze bieden, Merci ze soen, fir frou ze sinn, fir ze kräischen a fir ze kloen. Hei ass déi Plaz, wou Maria eis op d’Himmelräich hiweist. Mam Himmelräich verbanne mir natierlech fir d’éischt emol dat éiwegt Liewen. Awer Jesus weist eis mat senge Gleichnisser, dass d’Himmelräich schonn an dëser Welt ugefaangen huet, an elo schonn ënnert eis wierkt. D’Himmelräich ass näischt aneres wéi dem Herrgott seng Präsenz an dëser Welt. Gesi mir also Maria esou, dass duerch Maria Gott an dëser Welt präsent ginn ass. Mir gesinn dat ganz kloer, wa mir d’Gnodebild kucken, Maria mam Jesus um Aarm. Hien ass de Beweis, dass dem Herrgott säi Räich an dëser Welt ugefaangen huet. A mir Chrëschten, déi mir den Numm vu Christus droen, sinn eigentlech Zeien, dass d’Räich Gottes duerch Christus an dëser Welt säin Ufank geholl huet.

Kucke mir nach eng Kéier op de Somkär. Leeën ech dësen an de Buedem, dann entsteet eppes Neies. Et wiisst vu sech aus. Wann ee Mënsch eruwiisst, do brauch ee Gedold. Ee Kand, dat zum Erwuessenen eruwiisst, bréngt eis Erwuessen ëmmer erëm zum Staunen. Do ass ee Charakter, deen sech entwéckelt, Personnalitéit, nei Iddien. Och als Gesellschaft an als Kierch erliewe mir dat, wou ëmmer erëm Neies wiisst. Oft ass eise Bléck éischter op dat Aalt a Vergaangent geriicht. Mir sinn deem Neien éischter skeptesch an traueren deem Alen no. Awer eigentlech liewe mir ëmmer an enger Zäit, wou och Neies entsteet. Et ginn ëmmer Momenter vun Opbroch, déi Gott eis schenkt, an déi mir dierfen notzen. Esou wéi dat neit Himmelräich mat Maria a mat der Gebuert vum Jesus säin Ufank an dëser Welt geholl huet, esou erliewe mir och haut eng Zäit, wou dem Herrgott säi Räich nei ufänkt ze wuessen an sech ze entwéckelen. Dat soll eis net nëmmen encouragéieren, mee eis och invitéieren, eis eegen Haltungen ze iwwerdenken an eis Capacitéiten an dëst Gottesräich mat anzebauen.

Maria huet et esou gemaach. Maria huet sech Gott zur Verfügung gestallt. Gott brauch déi mënschlech Kooperatioun, fir dass säi Plang an dëser Welt Wierklechkeet gëtt. Wou de Mënsch zu Gott Jo seet, och haut, do entsteet Neies. Gleewe mir zesumme mat Maria: Gott fänkt haut nei un. Gott entdeckt eis Mënschlechkeet nei, hien entdeckt eis nei Kommunikatiounsformen, eis weltwäit Vernetzung: eng Chance fir eis Chrëschten, nei unzefänken, fir dem Herrgott säi Räich ze verbreeden – d’Botschaft vun „Gott ass do“. Frou driwwer ze sinn, wat mir u Positivem am Evangelium entdecken. Frou ze sinn, wéi Gott mat senger Barmhäerzegkeet, mat senger Léift, mat sengen Iddien, mat senger Kraaft, mat senger Guttheet dës Welt wëllt duerchdréngen. Dass dat alles eis gëllt, dass eist Liewen ëmmer erëm een neien Ufank geschenkt kritt. Biede mir mat Maria zu Gott, fir dass mir gesinn, wou Gott eis am perséinleche Liewen, an eiser Gesellschaft an an eiser Kierch Méiglechkeeten zu engem neien Ufank schenkt. Vater unser, dein Reich komme. Een neien Ufank gëtt eis méiglech.

Natierlech, ech weess, eist Liewe gesäit nët ëmmer esou aus, wéi wann do nei Ufäng méiglech wieren. Do gëtt et bei ville vun iech: Zweifel, Leed, Tréinen, Trauer, Suergen an Traumaen. Mee hei op dëser Plaz, bei Maria, déi op d’Himmelräich weist, mam Jesus um Aarm, kënne mir all dat matbréngen. Et gi Mënschen, déi mengen, fir all dat géif et an dëser Welt keng Plaz ginn, wou een et nidderleeë kann. Mee Maria a Jesus kennen all dat ze genuch. Hei ass Plaz vun Trouscht a vu Gnod, déi Plaz fir vu Gott beschenkt ze ginn, an een Elan ze kréien fir een neien Ufank an dëser opzerrassener Welt.

Neien Elan, nach een interessant Stéchwuert. Et ass wäertvoll, wann ee regelméisseg an der Hand déi Helleg Schrëft huet, fir dass een sech all Dag dorunner kann nieren. An der Bibel kënne mir Kraaft fannen , dass an eis dem Herrgott säi Räich wiisst. Mir mussen eis och net ëmmer selwer iwwerfuerderen, a mengen, dass alles just nëmmen an eisen Hänn läit. Vertraue mir net nëmmen eisen eegene Capacitéiten, mee och der Kraaft vum Herrgott.

Och hei ass déi Plaz, wou Gott gudde Som an eist Liewen eraséint. Gott ass d’Quell vun der Hoffnung, déi mir fir muer brauchen. Dat gëtt eis Perspektiven. Awer mir mussen och zesumme mat Gott un dëse Perspektive schaffen. Neies an eisem Liewen, an eiser Kierch huet eigentlech scho genuch Kraaft fir ze wuessen. Mee mir mussen et wuesse loossen, op d’Kraaft vertrauen. Biede mir zesumme mat Maria zu Gott: Unser Vater, dein Reich komme. Dass Maria eis hëlleft, um Herrgott sengem Räich matzeschaffen, dass mir eis Gott an dëser Welt uvertrauen, an dass mir der Dynamik vum Hellege Geescht vertrauen an esou probéieren Jesus ëmmer méi ähnlech ze ginn, deen eis seent an eis bäisteet.

 
Ä e r z b i s t u m    L ë t z e b u e r g   .   A r c h e v ê c h é   d e   L u x e m b o u r g    .   
YouTube
SoundCloud
Twitter
Instagram
Facebook
Flickr
WhatsApp 352 691 12 97 76
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement
5 avenue Marie-Thérèse
Bâtiment H, 1er Étage
L-2132 Luxembourg
+352 44 74 34 01
com cathol.lu